Dopady infekce Covid-19 na krevní destičky a koagulaci krve, fibrinogen a D-dimer.

PharmDr. Milan Krajíček, K2pharm s.r.o., Opava

ÚVOD

Koronaviry SARS-CoV-2 způsobují spektrum postižení. U některých pacientů se vyvine závažný prozánětlivý stav s mírnou až těžkou trombocytopenií (snížení počtu krevních destiček) s následnou koagulopatií. Přitom se zdá, že samotný virus SARS-CoV-2 nemá vlastní prokoagulační účinky, koagulopatie je pravděpodobně důsledkem hluboké zánětlivé reakce na Covid-19 a aktivace či poškození endotelu. Trombocytopenie byla prokázána po virových infekcích také u dětí, ale ty se obvykle zcela uzdraví bez léčby. U dospělých je porucha často dlouhodobá. Nedávné práce dokonce prokázaly, že protein SARS-CoV-2 Spike může vyvolat produkci protilátek, které mohou zkříženě reagovat s lidským trombopoetinem. Zkušenosti mnoha pracovišť ukazují na možnou velmi účinnou adjuvantní léčbu s pomocí N-acetylcysteinu.

Snížená produkce destiček

Vznik krevních destiček

TROMBOCYTOPENIE JE U VĚTŠINY VIROVÝCH INFEKCÍ BĚŽNÁ

Z minulosti víme, že jsou virová onemocnění obecně spojena s trombocytopenií. Zatímco v pozdějších stádiích virové infekce je pozorována hypoproliferativní trombocytopenie, rychlý vývoj trombocytopenie v reakci na virové infekce je obecně zprostředkován zvýšenou clearance/destrukcí krevních destiček. Krevní destičky mohou být aktivovány komplexy virový antigen-protilátka nebo zánětlivými reakcemi infikovaného.

Aktivované krevní destičky jsou snadněji odstraňovány z oběhu retikuloendotelovým systémem. Mnohé viry mohou také interagovat s megakaryocyty (velké mnohojaderné buňky v kostní dřeni, které odštěpují ze své cytoplazmy krevní destičky), a snižovat tak tvorbu krevních destiček. Krevní destičky hrají důležitou roli v zánětlivé signalizaci i v infekční odpovědi. Díky kombinaci trombotických a imunitních funkcí mohou krevní destičky pomoci s reakcí na potenciální infekční agens k zabránění invaze mikroorganismů. Krevní destičky jsou dokonce schopné pohltit a agregovat patogeny, ale jejich mikrobiální zabíjecí potenciál je velmi omezený. Interakce mezi endotelovými buňkami, krevními destičkami a leukocyty hrají zásadní roli v prokoagulačním účinku u virových infekcí. Trombocytopenie, sekrece krevních destiček a interakce s leukocyty mohou mít u virových infekcí buď škodlivé, nebo ochranné imunitní důsledky.

Krevní destičky sice přispívají k integritě bazální bariéry alveolárních kapilár, ale mohou také přispět k poranění plic u celé řady plicních poruch a syndromů. Agregáty krevních destiček a leukocytů a interakce destiček a endotelu zřejmě hrají roli v patogenezi akutního poškození plic (nejčastěji ověřeno na zvířecích modelech). Například u horečky dengue způsobuje IL-1β z krevních destiček zvýšenou endoteliální permeabilitu.
Bylo navrženo několik mechanismů trombocytopenie související s Covid-19. Velmi pravděpodobně je hlavní příčinou nadměrná tvorba radikálů kyslíku (ROS) a dusíku (RNS).

Nadměrné generování ROS/RNS nebo nedostatečná kapacita zachycování antioxidantů vede k nevyváženému redoxnímu stavu. Poměr redukovaného a oxidovaného glutathionu (GSH/GSSG) představuje dobrý ukazatel stavu oxidačního stresu a nižší poměr znamená vyšší úroveň oxidačního stresu. Tento marker je významně vyšší u zdravých kontrol než u pacientů s trombocytopenií. A také je tato hodnota u pacientů s chronickou trombocytopenií nižší než u pacientů s akutní trombocytopenií. Trvalý oxidační stres způsobuje peroxidaci lipidů, tvoří se reaktivní aldehydy, což dokazuje zvýšená hladina MDA (malondialdehydu) v plazmě pacientů s trombocytopenií ve srovnání s kontrolami. Postranslační modifikace proteinů, v důsledku buď přímé oxidace aminokyselinových zbytků, nebo nepřímé oxidace přidáním aldehydů, probíhá ve formě karbonylace proteinů (pozn.: I toto je důvod k odmítání alkoholu jak u probíhající infekce, tak při/po vakcinaci, metabolity alkoholu jsou toxické reaktivní aldehydy).

D-DIMER U INFEKCE COVID-19

D-DIMER U INFEKCE COVID-19

Vyšetření koncentrace D-dimerů je laboratorním koagulačním testem, který se používá pro zjištění a monitorování hyperkoagulačních stavů nadměrného srážení krve. Po vytvoření sraženiny vždy následuje aktivace procesu jejího odbourávání fibrinolýza, a dochází k uvolňování D-dimerů do krevního oběhu.
Pacienti hospitalizovaní pro infekci Covid-19 mají obvykle zvýšené hladiny fibrinogenu a D-dimeru. D-dimery pravděpodobně odrážejí trombózu plicního cévního řečiště jako důsledek aktivace koagulace viremií a cytokinovou bouří. Dočasně rostoucí hladiny D-dimeru indikují progresivní závažnost infekce Covid-19 a lze je použít jako prediktor toho, že bude zapotřebí agresivnější kritické péče. U pacientů, kteří mají D-dimer > 2,5 μg/ml, lze předpokládat krvácení, trombózu, kritický stav a vysoké riziko úmrtí.

Cystol buňky

ADJUVANTNÍ LÉČBA

Určitou naději představuje podávání rozumných dávek vitaminu C (kyseliny askorbové) a vyšších dávek N-acetylcysteinu. U těžších případů je velmi dobře účinný intravenózní imunoglobulin.
N-acetylcystein je v terapeutické praxi velmi dlouho, i když pravda, v indikaci akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, které jsou doprovázeny intenzivní produkcí hustého viskózního hlenu a obtížným vykašláváním.
Data in vitro/in vivo ukazují, že N-acetylcystein zvyšuje antioxidační kapacitu, interferuje s replikací viru a potlačuje expresi prozánětlivých cytokinů v buňkách infikovaných viry. Zjištění ze studií in vivo navíc ukázaly, že díky imunitní modulaci a protizánětlivému mechanismu, N-acetylcystein snižuje úmrtnost na zvířecích modelech myší infikovaných chřipkou. Slibné výsledky in vitro a in vivo podnítily zahájení výzkumu léčby Covid-19, včetně těžké pneumonie a syndromu akutní respirační tísně. Velkou výhodou je nízká toxicita N-acetylcysteinu, nízká cena a také doba podávání, která je velmi krátká. U pacientů s Covid-19 byla testována cesta podání inhalací, intravenózně i perorálně.

ADJUVANTNÍ LÉČBA

ZÁVĚR

Je jasné, že nižší počty krevních destiček jsou spojeny se zvýšenou úmrtností. Naopak zlepšení trombocytopenie u pacientů s Covid-19 může znamenat bezprostřední klinické zlepšení. Podávání N-acetylcysteinu je velmi bezpečnou a nadějnou adjuvantní terapií. Frekvence trombocytopenie a riziko vzniků trombů a následných komplikací je ale ve skutečnosti velmi nízké. A to jak u prodělání přirozené infekce, tak po očkování vakcínami. Jedná se o méně než procento infikovaných/očkovaných. Bohužel jsou častěji postiženy ženy. Při detailním pohledu je frekvence trombocytopenie a koagulopatie u infekce Covid-19 podobná, jako u jiných virových infekcí.

Literatura
DOI: 10,1007/s11239-015-1259-6
DOI: 10.7759/cureus.15843
DOI: 10.1007/s42399-020-00521-8
DOI: https://doi.org/10.1016/j.hoc.2012.
02. 006 https://doi.org/10.1053/j.seminhematol.2013.
06. 011 https://doi.org/10.1177/000992289303200510

Odborný článek ke stažení zde

zpět na seznam odborných článků

Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti K2pharm s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.