Předčasné porody – mohou se pachatelé skrývat
v dutině ústní? Zdá se, že ano.

PharmDr. Milan Krajíček, K2pharm s.r.o., Opava

Mgr. Vít Krajíček

ÚVOD – PŘEDČASNÝ POROD

Nedonošený novorozenec je takový, který se narodil před dokončeným 37. týdnem těhotenství (gestace). V České republice se jedná asi o 8 % ze všech živě narozených dětí. V odborné literatuře se používá termín preterm birth – PTB. Za velmi předčasný porod se označuje porod mezi 28. a 31. týdnem gestace. Extrémně předčasný porod nastane před nebo v průběhu 27. týdne gestace. V České republice se jedná o 1,2 % ze všech živě narozených dětí.

Novorozenec s nízkou porodní hmotností je každý novorozenec, jehož porodní hmotnost při narození je menší než 2 500 g, a to bez ohledu na délku těhotenství. V odborné literatuře se označuje termínem Low birthweight LBW.

PŘÍČINY PŘEDČASNÝCH PORODŮ

Předčasně narozené dítěPříčiny předčasného porodu bývají multifaktoriální a dosti často se příčinu ani nepodaří najít. Některá rizika předčasného porodu jsou ovlivnitelná, jiná nikoliv. Mezi ta neovlivnitelná patří například genetické předpoklady. Ovlivnit naopak lze chování těhotných žen, a hlavně jejich INFORMOVANOST. V mozaice racionálních doporučení přibylo v poslední době doporučení se zaměřením na hygienu dutiny ústní.

Mezi nejčastější příčiny předčasných porodů patří:

Asi polovinu předčasných porodů způsobují infekce:

ORÁLNÍ MIKROBIOM

Orální mikrobiom je definován jako kolektivní genom mikroorganismů, které sídlí v dutině ústní. Po střevech je to druhá největší mikrobiální komunita u lidí. Ve srovnání s jinými místy těla vykazují ohromnou rozmanitost funkcí. Lidský mikrobiom se skládá z jádrového mikrobiomu a variabilního mikrobiomu. Jádrový mikrobiom je shodný pro celou populaci, zatímco variabilní mikrobiom je pro jednotlivce jedinečný v závislosti na životním stylu a fyziologických odlišnostech. Ústní dutina má dva typy povrchů, na kterých mohou bakterie kolonizovat a prosperovat na nich: tvrdou a měkkou tkáň zubů a ústní sliznici. Povrchy ústní dutiny jsou pokryty množstvím bakterií, známým jako biofilm. Bohužel je většina mikroorganismů z dutiny ústní nekultivovatelných.

Standardní teplota dutiny ústní je kolem 37°C a pH slin se pohybuje v rozmezí 6,5 – 7,2. Toto stabilní prostředí je příznivé pro většinu druhů bakterií. Udržuje je dobře hydratované a zároveň slouží jako médium pro transport živin.

Lůno plodu je obvykle sterilní. Nedávné studie však uvádějí kolonizaci uvnitř děložního prostředí, konkrétně plodové vody orálními mikroorganismy až u 70 % těhotných žen. Dítě přichází do styku s mikroflórou dělohy a vagíny matky během porodu a později s mikroorganismy atmosféry při narození. Obvykle je ústní dutina novorozence sterilní navzdory velké možnosti kontaminace. Od prvního krmení se ústa pravidelně inokulují mikroorganismy a začíná proces získávání ústní mikroflóry novorozence.

PLACENTÁRNÍ MIKROBIOM

Přenos infekce z úst do placentyDoposud se předpokládalo, že za normálních podmínek dochází k vývoji nitroděložního plodu v aseptickém prostředí. Nedávné studie však uvádějí kolonizaci uvnitř děložního prostředí, konkrétně plodové vody, ústními mikroorganismy, a to až u 70 % těhotných žen. Kultivovatelným mikroorganismem, který se zde nejčastěji vyskytoval, byl Fusobacterium nucleatum, druh spojený s periodontálním onemocněním. Tato data dále podporují názor, že u těhotných žen představuje periodontální onemocnění rizikový faktor pro předčasně narozené děti a kojence s nízkou porodní hmotností. Během těhotenství se bakterie, které se nacházejí v ústní dutině, mohou dostat do plodové vody prostřednictvím přechodné bakterémie, zejména v přítomnosti orálních onemocnění, jako je gingivitida nebo periodontitida. Proto by orální screening a/nebo orální léčba měla zahrnovat předkoncepční péči a orálnímu zdraví by se měla během těhotenství věnovat prvořadá pozornost.

Techniky PCR umožňují utvořit velmi dobrou představu o tom, jaké typy mikroorganismů a patogenů kolonizují placentu. Podobně jako v případě gastrointestinálního traktu byla i v případě placenty u předčasných porodů zjištěna podstatně vyšší koncentrace patogenů a zároveň jejich menší druhová rozmanitost oproti porodům v řádném termínu. Přesněji by se měla uvádět všechna tři prostředí, která mají přímý vliv na plod: placenta, plodová voda a mekonium.

Velmi zajímavé je zjištění, že placentární mikrobiom se blíží daleko více negravidnímu orálnímu mikrobiomu než vaginálnímu, střevnímu nebo kožnímu mikrobiomu.

Předběžné metabolické údaje ovšem naznačují, že specifický parodontální patogen v placentě nemusí být vždy přítomen. Místo toho, metabolity periodontálních patogenů změní prostředí způsobem, který vede k narušení normálního mikrobiomu, je narušena metabolická rovnováha a vytváří se více prozánětlivé prostředí, jehož výsledkem je předčasný porod.

PARODONTITIS

Parodontitida v těhotenství by se neměla zaměňovat s těhotenským zánětem dásní. Těhotenská gingivitida je běžným, reverzibilním stavem spojeným s vysokou hladinou estrogenů a rozmnožením mnoha mikrobiálních druhů, jako je Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis a mnoho dalších. Naproti tomu parodontitida je spojena s posunem orálního mikrobiomu směrem k anaerobním patogenům. Při dodržování správných pravidel ústní hygieny těhotenská gingivitida zmizí během několika měsíců. Parodontitis se však v dnešní době považuje za rizikový faktor pro předčasné porody a nízkou porodní hmotnost. Je druhou nejčastější chorobou dutiny ústní po zubním kazu. Odhaduje se, že parodontitidou onemocní 5-40 % těhotných.

MECHANISMY PŘENOSU INFEKCÍ DO DĚLOHY A PLACENTY

Bakterie Fusobacterium nucleatumExistují čtyři základní mechanismy šíření mikrobů do dělohy, což je jinak sterilní prostředí:
1. Mikroorganismy z pochvy a děložního hrdla vystoupají do dělohy
2. Mikroorganismy pocházejí odjinud a jsou přenášeny hematogenně
3. Mikroorganismy z peritoneální dutiny postupují retrográdně vejcovodem
4. Mikroorganismy jsou náhodně naočkovány uvnitř dělohy během invazivních zásahů

Jako hlavní původce zánětů dutiny ústní/placenty je označován Fusobacterium nucleatum. Jedná se o gramnegativní anaerob všudypřítomný v ústní dutině. Je spojen s periodontálním onemocněním. Je také spojen s předčasným porodem a byl izolován z plodové vody, placenty a chorioamnionických membrán u žen, které předčasně porodily. Periodontální nemoc je nově uznávaný rizikový faktor předčasného porodu. Jedna ze studií zkoumala možný mechanismus přenosu infekce. Kmeny F. nucleatum izolované z plodových vod a placent spolu s kmeny izolovanými z orálně příbuzných zdrojů napadly epitelové i endoteliální buňky. Přechodná i déletrvající bakterémie způsobená periodontální infekcí může usnadnit bakteriální přenos z ústní dutiny do dělohy. Jedna ze studií k testování této hypotézy použila intravenózní injekce F. nucleatum těhotným CF-1 myším. Injekce vedla k předčasnému porodu, některá mláďata se narodila mrtvá a některá uhynula brzy po narození. Bakteriální infekce byla omezena uvnitř dělohy, aniž by se šířila systematicky. F. nucleatum byl poprvé detekován v krevních cévách v myších placentách. Byla pozorována invaze endoteliálních buněk lemujících krevní cévy. Bakterie pak procházela endotelem, množila se v okolních tkáních a nakonec se rozšířila do plodové vody. Vzorec infekce byl podobný jako u lidí. Tato studie představuje první důkaz, že F. nucleatum může být hematogenně přenášen na placentu a mít tak na těhotenství nepříznivý vliv. Specifický mechanismus, kterým jsou tyto dvě choroby korelovány, není zcela objasněn. Stojí za zmínku, že F. nucleatum může interakcí na buňkách epitelu působit i onkogenně. Mnoho vědeckých prací Fusobacterium nucleatum označuje jako symbionta, oportunistu a onkobakterii.

IMUNITNÍ REAKCE PLODU

Jiná studie testovala fetální IgM odpověď na 5 vybraných orálních patogenů. U celkem 35 % těhotných byly zjištěny zvýšené hladiny C-reaktivního proteinu, 8-isoprostanu a PGE2. Tyto ženy tak měly výrazně zvýšené riziko předčasného porodu. Studie v závěru konstatuje, že je potřeba více dat, ale je jasné, že přerušení expozice plodu orálním patogenům může představovat úspěšnou léčebnou strategii pro prevenci předčasného porodu.

ZÁVĚR

Studie prokázaly, že intrauterinní infekce a imunitní reakce plodu u lidí mohou způsobit předčasné porody. F. nucleatum je jedním z nejrozšířenějších druhů vyskytujících se u infekcí plodové vody a placenty a je často nalezen jako jediný infekční agens při předčasném porodu s intaktními fetálními membránami. Vzhledem k jeho asociaci s periodontálním onemocněním a předčasným porodem se stává F. nucleatum ideálním modelovým organismem pro zkoumání korelace mezi těmito dvěma nemocemi (patologiemi / patologickými stavy). Během parodontální infekce je ústní sliznice zanícena a poškozena a množství parodontálních patogenů dramaticky roste. Může dojít k přechodné bakterémii s následnou selektivní kolonizací na nejméně žádoucích místech – dělohy a placenty. Také se považuje za prokázané, že orální zdraví dítěte začíná již v děloze. Špatné orální zdraví matky a též podvýživa v těhotenství může vést k předčasnému porodu nebo nízké porodní hmotnosti novorozence, poruchám tvorby skloviny a predispozici k ranému dětskému kazu. Možnost ovlivnění následků infekce či jejímu předcházení v době těhotenství se zabývá společnost K2pharm v Opavě.

Odborný článek ke stažení zde

zpět na seznam odborných článků

Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti K2pharm s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.