Parazité a antiparazitika

PharmDr. Milan Krajíček, K2pharm s.r.o., Opava

Ing. Daniela Kubná, K2pharm s.r.o., Opava

Zlodějina, podvody, surovost, podpásovky, prohnanost, bezcitnost, zneužívání a nedostatek jakéhokoliv slitování jsou na denním pořádku. O čem je řeč? O chování parazitů. Ze školních lavic si pamatujeme, že v živočišné říši je parazitů podstatně více než hostitelů, a je jisté, že každý parazit může být současně hostitelem parazita jiného.

Že je to téma velmi aktuální dosvědčuje i to, že v roce 2015 byla udělena Nobe- lova cena třem parazitologům za výzkum léčivých látek proti parazitickým hlísticím a za výzkum přispívající k léčbě malárie.

Když mluvíme o parazitech, většinou máme na mysli různé červy a prvoky. Ale v mírném pásmu planety Země jsou daleko častější a hlavně nebezpečnější parazité jednobuněční a z nich parazité vnitrobuněční.

Parazité a antiparazitikaPokroky v medicíně však obracejí naše představy a zažité terapeutické postupy na hlavu a musíme si přiznat, že tradiční medicínský model krvežíznivých parazitů usilujících o náš život již dávno neplatí. Poznatků je přehršel, ale jejich penetrace do medicínské praxe je zoufale pomalá.

Například neoblíbený mikroorganis- mus Helicobacter pylori (H. pylori) může způsobit vředovou chorobu. Za jeho ob- jev byla v roce 2005 udělena Nobelova cena. Již v roce 1982 dva Australští vědci prokázali, že vřed je onemocnění infekční a po delším čase může dokonce způsobit karcinom žaludku či duodena. Nejde tedy jen o vlivy stresu a špatného životního sty- lu, jak se původně předpokládalo.

Ke vzniku rakoviny tak mimo příčiny fy- zikální, chemické a virové přibyla poprvé gramnegativní spirální bakterie. Na strán- kách světové zdravotnické organizace se konstatuje, že H. pylori může způso- bit atrofii a metaplasii žaludeční sliznice a v kombinaci se zánětem a oxidativním stresem může být příčinou vzniku karcino- mu žaludku. Poslední aktualizace stránky o škodlivosti H. pylori je z 25. ledna 2008. Jako by se za 9 let nic neudálo...

Jenže se dnes bezpečně ví, že většina nakažených vředovou chorobou neone- mocní a jen velmi malé procento naka- žených onemocní karcinomem žaludku. Kromě toho se uplatňují i další spouštěče (kouření, chronická kontumace alkoholu) s aditivním účinkem. Zajímavé informace poskytla i archeologie.

Parazité a antiparazitikaPrakticky u všech nalezených fosilií lidí byla potvrzena v žaludku přítomnost H. pylori. Začaly pochybnosti, intenzivní vý- zkum a následně se zjistilo, že je situace podstatně složitější, a že bychom se měli bát jen těch kmenů H. pylori, které jsou sil- ně virulentní (pozitivní na cagA gen a pro- dukující vacA cytotoxin). Jenže rutinně se vyšetření na tuto vlastnost nedělá.

Standardním přístupem je eradikace H. pylori klasickou trojkombinací léčiv (IPP, Clarithromycin a Amoxycilin nebo Metro- nidazol). Což se nakonec ve většině přípa- dů podaří (přes frekventované komplikace v podobě kandidóz a přerůstání patogenů v trávicím traktu). Ale když "vyléčeného" pacienta sledujete dlouhodobě, zjistíte, že se po čase objeví u lékaře znovu. Ale s jiným zdravotním problémem a na jiném oddělení. Většinou se z něj stane alergik (často astmatik).

Z výše uvedeného vyplývá, že bychom se principiálně neměli "hodného" aviru- entního H. pylori zbavovat. Lze očekávat, že farmaceutické firmy v budoucnu bu- dou nabízet probiotika doplněná i o aviru- lentní H. pylori. Pečlivým nahlédnutím do medicínských statistik zjistíme, že v dnešní době je vět- šinovou příčinou vředové choroby chro- nické užívání chemických léčiv (perorální kortikoidy, NSAID, kyselina acetylsalicy- lová a mnoho dalších), virulentní bakterie H. pylori hraje v tomto směru druhé nebo spíše třetí housle.

DALŠÍ OBJEVY

Sekvenování genetického materiálu bylo zpočátku zaměřeno na DNA člověka, ale postupně se pozornost přesunula i do cytoplasmy a na organely lidských buněk. Největší šok nastal poté, co se ukázalo, že uvnitř našich vlastních somatických buněk, se běžně nacházejí vnitrobuněčné mikroorganismy, dosti často bez buněčné membrány, a že produkty jejich metabo- lismu mají přímý přístup k DNA a tran- skripčním a translačním mechanismům. Schopnost vázat se na jaderné receptory VDR (vitamin D receptor), ale i další, je dnes už potvrzena a z toho vyplývají ne- příjemné skutečnosti.

VDR receptor je totiž zodpovědný za produkci celé plejády antimikrobiálních peptidů, produkci antitumorových látek, ale i za ztrátu vlasů a též za regulaci tlaku krve. Je jisté, že s věkem přibývající počet vnitrobuněčných parazitů inaktivuje více a více VDR receptorů, a tím člověk ztrácí schopnost se infekcím bránit. Stoupá frek- vence některých tumorů, vypadávají vlasy, objevuje se cukrovka. VDR receptor sou- sedí s thyroidním receptorem a tato blíz- kost se projevuje snížením funkce štítné žlázy, ačkoliv má postižený dostatečný přísun selenu i jodu. Začne se projevo- vat únava a slabost, teplotní intolerance a časté, až nepříjemné pocení.

LZE SE TĚCHTO INTRACELULÁRNÍCH PARAZITŮ ZBAVIT?

Zdá se, že ano. Dobře fungují synte- tická analoga biologicky aktivní formy vitaminu D (Paricalcitol), některé statiny (autoři považují některé statiny za syn- tetická analoga vitaminu D) a antihy- pertenzivum Olmesartan. Tato léčiva se používají v kombinaci s malými dávkami antibiotik, léčba trvá nejméně rok. Postup má dle autora název Marshallův protokol (http://bacteriality.com/about-the-mp/).

Existuje ale i pomoc ryze přírodních látek a výsledky jsou velmi povzbuzující. Zmiňme alespoň piperin (extrakt černého či zeleného pepře) a kurkumin (extrakt oddenku Kurkumy dlouhé). Dovětek pro zajímavost – kurkumin má svou mono- grafii v americkém lékopise, to znamená, že se považuje za léčivou látku. V Evropě se nesmí slovo terapie či farmakologická účinnost v souvislosti s podáváním potra- vy a doplňků stravy vyslovit ani šeptem.

Američtí vědci prokázali, že rozpuště- ný kurkumin se chová jako agonista VDR receptoru. Je to však na velmi krátkou dobu, a tak se musí podávat několikrát denně. Na této vlastnosti je založena úspěšná terapie aktivací VDR receptorů.

ANTIBAKTERIÁLNÍ PŮSOBENÍ ČER‐ NÉHO PEPŘE (PIPER NIGRUM LINN.) A ZPŮSOB JEHO PŮSOBENÍ NA BAKTERIE

Černý pepř (Piper nigrum Linn.), půvo- dem z Indie, je intenzivně využívaným ko- řením. Za dlouhé období svého využívání projevil i svou antimikrobiální a antipara- zitární aktivitu.

Vědci indické univerzity zkoumali anti- bakteriální účinky černého pepře pomo- cí diskové difuzní metody s porovnáním působení standardního antibiotika ampi- cilinu, zároveň byla stanovena minimál- ní inhibiční koncentrace (MIC). Dále byl zkoumán způsob jeho vlivu na bakterie pomocí sledování membránového úniku na absorpčních materiálech při UV260 a UV280 spektrofotometricky.

Parazité a antiparazitikaByl sledován vliv na inhibici růstu Gram pozitivních a Gram negativních bakterií za využití extraktů připravených za použití acetonu a dichloromethanu (DCM).

Extrakt připravený pomocí acetonu projevil výraznou inhibici růstu Gram pozi- tivních bakterií. Nejvyšší citlivost byla zjiš- těna u Staphylococcus aureus, Bacillus cereus a Streptococcus faecalis. Z Gram negativních baterií projevili citlivost Pseu- domonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae a Salmonela typhi. Extrakt DCM projevil dobrou inhibici jak na Gram pozitivní, tak na Gram negativní bakterie. Čistý piperin v koncentraci 250 ppm projevil vynikající baktericidní účinky jak na Gram pozitivní, tak na Gram nega- tivní bakterie.

Výsledky sledování membránového úniku ukazují, že pepř ovlivňuje propust- nost buněčné membrány, úniky vnitro- buněčných látek mohou způsobit smrt buňky, což lze považovat za podstatu baktericidního účinku pepře. Chemic- ký rozbor prokázal přítomnost alkaloidů jako je piperin a piperidin, těkavého oleje a pryskyřice, které jsou za tyto baktericid- ní účinky zodpovědné.

Cytotoxické účinky černého pepře pro- kázali také vědci z Hamdard University ve spolupráci s Taibah University, kteří zkoumali účinky extraktů černého pe- pře na Leishmania donovani způsobující onemocnění viscerální leishmaniózu. Vis- cerální leishmanióza (VL) je nejzávažnější formou leishmaniózy, infekce způsobe- né parazitem zvaným Leishmania. Tento parazit sídlí v lidském těle a je přenášen hmyzem. Vyskytuje se převážně v severo- východní Indii, ale i v Africe, např. v Sú- dánu, v důsledku infekce zemře přibližně 60000 nakažených ročně.

Rostoucí rezistence parazita a celkově nízká efektivnost chemoterapeutik volá po hledání alternativ. Odpovědí může být vysoký potenciál sekundárních metaboli- tů s antibakteriálnímí účinky, jako má prá- vě černý pepř.

KURKUMIN V ROLI ANTIPARAZITNÍ‐ HO SEKUNDÁRNÍHO METABOLITU

Kurkumin patří svými vlastnostmi mezi rostlinný metabolit, který prokaza- telně projevuje určitou antimalarickou aktivitu. Pozoruhodný je i pro své anti- -leishmaniózní vlastnosti, kdy působí destruktivně na vývojová stádia protozoí rodu Leishmania. Spolu s ostatními de- riváty získanými z kurkumy působí proti Schistosoma (česky krevničky).

Kurkumin se ovšem ve vodě špatně rozpouští a má tak velmi malou biologic- kou dostupnost. Na její zvýšení existuje mnoho patentů, zčásti proexpirovaných. Kurkumin lze kombinovat s piperinem, lze připravit adukty s lecithinem či poly- vinylpyrrolidonem. Dramaticky lze zvýšit rozpustnost přídavkem alginátu sodného. A v tom je tajemství přípravků, které jsou účinné i při nízkých dávkách kurkuminu.

ROLE ESENCIÁLNÍ AMINOKYSELINY TRYPTOFANU

Naprostá většina parazitů (včetně to- xoplasmózy, chlamydií, leishmánie), po- třebuje ke svému metabolismu aminoky- selinu tryptofan. Lidský organismus se brání přísunu metabolitů tryptofanu skrze inhibici enzymu IDO, který tryptofan me- tabolizuje. Z tohoto pohledu se zdá ra- cionální omezit (nejméně v době infekce nebo jejího akutního stavu) přísun trypto- fanu ve stravě. Zde zcela jasně dominuje maso (v sestupném pořadí: kuřecí, krůtí, rybí, vepřové, hovězí). Bez masa a jeho proteinů je velmi obtížné dlouhodobě exi- stovat, ale je racionální konzumovat živo- čišné tkáně celé (nikoliv tedy jen oblíbené prsní řízky). Tryptofan zcela chybí v kola- genu, kostním morku, želatině. Proto by postižení měli zařadit maso třeba jen 2-3x týdně a místo kuřecích řízků si pochutnat na malé porci hovězího guláše nebo ten- kém plátku prorostlého vepřového nebo tlačenky. Toto je například úkol pro dietní sestry v nemocnicích, aby tyto poznatky zohlednily ve své každodenní praxi. Ale i pro veřejnost, pokud má někdo pocit nebo i diagnostický důkaz o tom, že na- šemu tělu škodí malí tvorečkové, které bychom tam raději neměli.

ALTRUISMUS – JE ILUZÍ SI MYSLET, ŽE JSME SVOBODNÍ A ŽE KONÁME DOBRO?

Altruismus - nezištná pomoc jiným je- dincům za cenu vlastního úsilí. Existuje nejen u lidí, ale i u zvířat. Například u ne- topýrů (Desmodus rotundus) se často stává, že hladový netopýr dostane porci vyvrhnuté krve od jiného netopýra z kolo- nie, a to mu občas zachrání život. Příkla- dů jiných je mnoho. U člověka je to ještě složitější.

Z historie velmi dobře víme, že dějiny rodu Homo jsou dějinami genocidy a že altruismus mezi lidmi byl vždy zaměřen přednostně k příbuzným nebo příslušní- kům stejného národa. Jak je tedy možné, že se altruismus cílený ke všem členům rodu Homo v naší evropské společnosti uchytil, a jak to, že jej nyní považujeme za samozřejmý? Autoři nové studie v Nature Communications přišli s tím, že za rozší- řením altruismu by mohla stát manipulace ze strany mikrobů, včetně parazitů. Prý právě díky altruismu – zvyšujícímu míru kontaktů s jinými jedinci, sdílením prosto- ru a hlavně potravy by se mohli parazité snáze šířit.

Odborný článek ke stažení zde

zpět na seznam odborných článků

Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti K2pharm s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.